Záruční podmínky KING SPAS s.r.o.

Záruka na vířivé vany a vířivé bazény (swim spas) značky KingSpas se vztahuje pouze na prvního majitele nainstalovaného zařízení od firmy KING SPAS s.r.o. nebo některým z jeho obchodních zastoupení. Pro účely těchto záručních podmínek se rozumí slovo „objednatel“ nebo „kupující“ první majitel vířivé vany nebo vířivého bazénu (dále jen „vířivky“).

Záruka vyplývající z těchto Záručních podmínek je poskytována pouze prvnímu spotřebiteli (dále také jen „Kupující“) a jen na výrobek sloužící k běžnému soukromému používání. (Je-li konečným zákazníkem podnikatel a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že koupě se týká také jeho podnikatelské činnosti, má takový kupující pouze zákonná práva z odpovědnosti za vady, která pro něho vyplývají z Občanského zákoníku).

Kupující má v rámci takto poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku v souladu s obecně závaznými právními předpisy a jimi stanovenými lhůtami, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu vadné součásti výrobku.

Podmínkou pro uplatnění každého práva z poskytnuté Záruky přitom je, že:

 1. Výrobek byl instalován a uveden do provozu společností KING SPAS s.r.o. nebo jejím partnerským servisem a provozován v souladu s návodem k obsluze.
 2. Veškeré záruční a jiné opravy nebo úpravy výrobku byly vždy provedeny výhradně servisním střediskem společnosti KING SPAS s.r.o. Kupující je oprávněn zajistit odstranění vady u jiného dodavatele jen v případě, pokud KING SPAS s.r.o. poruší své právní povinnosti a vadu neodstraní ve lhůtách stanovených obecně závaznými právními předpisy. O takovém odstranění vady je kupující povinen, po uplynutí uvedených zákonných lhůt KING SPAS, s.r.o. písemně předem vyrozumět. V případě oprávněného využití tohoto práva je KING SPAS, s.r.o. povinen uhradit kupujícímu náklady, která na odstranění vady musel vynaložit.

ZÁRUKA 5 LET SE VZTAHUJE NA VŠECHNY ČÁSTI (DÍLY) VÍŘIVKY, S VÝJIMKOU ČÁSTÍ (DÍLŮ), KTERÉ JSOU UVEDENY V NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLE:

 • Závady součástí elektrického zařízení vířivky: čerpadla (vzduchové, hydromasážní, cirkulační), řídící jednotku včetně ohřívacího tělesa v důsledku vad materiálu a zpracování.
 • Záruka se vztahuje na LED osvětlení, LED diody, LED trysky (pokud jsou ve výbavě), ventily a jejich ovladače, plastové kryty. Do záruky není zahrnuta změna barvy ovladačů, krytů a blednutí trysek.
 • Záruka se vztahuje na PVC obložení vířivky ve zpracování a vady materiálu. Škrábance a zvětrávání míst přímo vystavených slunci patří do normálního opotřebení a nejsou zahrnuty do záruky.
 • Záruka se vztahuje na špatnou funkci termokrytu z důvodu vad materiálu a jeho zpracování. Opotřebení používáním termokrytu není do záruky zahrnuto. Pokud je termokryt používán společně se zvedákem termokrytu, tak poškození švů bude považováno za opotřebení používáním, a na to se záruka již nevztahuje.
 • Odpovědností zákazníka je nahlásit případnou poruchu nebo netěsnost hřídele čerpadla co nejdříve, aby nedošlo k dalšímu poškození. Firma KING SPAS s.r.o. si vyhrazuje právo upřednostnit výměnu dílů, před výměnou celého čerpadla. Na zvuk, který vzniká při případných vibrací čerpadla při běžném provozu se záruka nevztahuje.
 • Záruka společnosti se vztahuje na vnitřní povrch skeletu vířivky, na unikání vody v důsledku vadného materiálu zahrnující praskliny a oprýskání. Vztahuje se na díly a práci. V případě výskytu prasklin, bublin, puchýřkování a oprýskání bude odstranění vad provedeno opravou akrylátu nebo po dohodě obou stran výměnou akrylátu vířivky.
 • Tato záruka se vztahuje na nerezovou nosnou konstrukci vířivky, která zajišťuje celkovou stabilitu skeletu vířivky.

ZÁRUKA 5 LET SE NEVZTAHUJE JEN NA NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI (DÍLY):

Účinnost těchto zařízení je udávána výrobcem a nebo je stanovena počtem provozních hodin.

Jedná se o tyto zařízení:

 • Sanitizační systém Gecko in.Clear - 24 měsíců
 • Systém MicroSilk - 24 měsíců
 • UV lampa - cca 8.000 provozních hodin
 • Balboa WAVEZONE - 24 měsíců
 • Sanitizátor DEL AOP SPA/AQUANOVA – 24 měsíců
 • Ozonátor - 24 měsíců
 • Automatické dávkovací stanice ASEKO - 24 měsíců
 • Tepelné čerpadlo - 24 měsíců
 • Mechanické opotřebení termokrytu a ostatních dílů

DALŠÍ ZÁRUČNÍ UJEDNÁNÍ

Všechny výše uvedené záruky se vztahují na prvního kupujícího vířivky. Všechny záruky končí prodejem vířivky jinému subjektu nebo převodem vlastnických práv na jiného majitele.

Všechny opravy na vířivce mohou být provedeny pouze oprávněným servisem nebo po písemném souhlasu společnosti KING SPAS s.r.o.

Společnost KING SPAS s.r.o. má výhradní právo na určení důvodu závady vířivky a toto stanovisko je neměnné.

NEUZNÁNÍ ZÁRUKY

Pokud bylo zařízení pozměněno nebo byla provedena oprava bez předchozího písemného souhlasu od společnosti KING SPAS s.r.o.

Nesprávným používáním, kdy jsou škody způsobeny špatným zacházením, nesprávným elektrickým zapojením nebo jinou neodbornou manipulací.

Dále nesprávným používáním chemických přípravků, poškozením dílů způsobeném usazováním vodního kamene, neodborným zazimováním vířivky.

Při výbavě s dezinfekcí vody minerální solí Mrtvé moře nakupovat ověřenou minerální sůl pouze u svého dodavatele vířivky. Nedodržení této podmínky je považováno za závažné porušení záručních podmínek.

V případě, že je vířivka používána pro komerční účely (standardní záruka 24 měsíců).

Poškození vířivky v případě přemisťování do jiného prostoru proti původní montáži.

Záruku není možno uplatnit na změny barvy vlivem používání chemických prostředků.

Firma KING SPAS s.r.o. nenese odpovědnost za chyby způsobené neodbornou elektroinstalací a dodávanou elektřinou včetně poruch zařízení z důvodu vysokého nebo nízkého napětí mimo provozní hodnoty.

Všechna přídavná sanitační zařízení musí být před instalací ve vaší vířivce schválena KING SPAS, s.r.o, jinak záruka zaniká.

Záruka se nevztahuje na všechna příslušenství a dodatečné komponenty, které nejsou instalovány při výrobě nebo dodatečně firmou KING SPAS s.r.o.

Záruka se nevztahuje na poškození vířivky z důvodu špatného zazimování.

Na jakékoliv poškození vyplývající z používání zvedacích mechanizmů krytu, které nedodala KING SPAS, s.r.o., se záruka nevztahuje.

Ze záruky se vylučuje po datu dodání vířivky, nebo cedrového kabinetu. Jakékoliv poškození kabinetu způsobené manipulací je rovněž vyjmuta ze záruky.

Závada vzniklá nesprávným používáním termokrytu, který v případě kdy není vířivka používána, je vždy umístěn na vrchní části akrylátu. Pokud je akrylát dlouhodobě vystaven přímému slunci, může vysoká teplota způsobit poškození povrchu skeletu. Na tyto případy se záruka nevztahuje.

Tato záruka se dále nevztahuje na:

Opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného: poruchami v elektrické či jiné síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami, znečištěním výrobku jeho nedostatečnou údržbou).

Projevy a nedostatky, vyvolané, živelními událostmi, rušivými elektromagnetickými vlivy apod.

Úkony potřebné v rámci běžné údržby, čištění, revize, seřízení či kontroly výrobku.

Případné nedostatky parametru výrobku neuvedeného v jeho technické dokumentaci.

Úpravy a jakékoli jiné zásahy do výrobku provedené jinou osobou než dodavatelem nebo jeho servisním partnerem.

Použití vířivky k jakémukoli jinému účelu než k běžnému používání v domácnosti (např. k podnikatelským, soutěžním či jiným účelům, představujícím zvýšené zatížení výrobku, apod.)

Případy vad výrobku, vyplývající z ustanovení § 2103, § 2116, § 2167 či § 2170 OZ.

OZNÁMENÍ REKLAMACE

S řešením reklamací se může objednatel/kupující obrátit na zhotovitele/pro­dávajícího telefonicky nebo písemně a to buď formou e-mailu: info@kin­gspas.cz

nebo na adresu uvedenou ve  smlouvě o dílo, příp. adresu prodejny. Při reklamaci oznámí objednatel/kupující prodávajícímu:

 • číslo smlouvy o dílo nebo faktury a typ výrobku
 • co nejlépe popíše a formuluje závadu, případně zašle fotografii.

O reklamaci zhotovitel/pro­dávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu co nejdříve, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel/pro­dávající vydá objednateli/ku­pujícímu písemné potvrzení o tom (e-mail nebo poštou), kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. V případě zamítnuté reklamace zhotovitel/pro­dávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Pokud byla reklamace neoprávněná, zhotovitel/pro­dávající písemně důvody zamítnutí reklamace uvede do reklamačního protokolu. Objednatel/kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

Veškeré zde uvedené záruky jsou celkovou zárukou poskytnutou společností

KING SPAS s.r.o. kupujícímu a jsou v rozsahu povoleném zákonem.

Podmínkou veškerých zde uvedených záruk je, aby bylo společnosti KING SPAS s.ro. zasláno písemné oznámení o uplatnění nároku do deseti dní od zjištění závady.

Společnost KING SPAS s.r.o. si vyhrazuje právo opravit nebo vyměnit komponenty nebo materiál dle svého uvážení.

za KING SPAS s.r.o.
Petr Matějka – jednatel společnosti

*(Sjednaná doba záruky je vždy uvedena ve smlouvě).

Showroom

P.V. POOL s.r.o.
36006 Karlovy Vary
ukázat na mapě

Kontakt

+420 353 230 513

kompletní kontakty

Otevírací doba

PO - PÁ: 8:00 - 17:00 hod
Nemáte čas v pracovních dnech? Domluvte si návštěvu individuálně.